Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych przez VITPOL Romana Zając, ul. Chemików 7, 62-030 Luboń

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Dane Administratora:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Dane Osobowe”) pozyskanych od Pani/Pana w korespondencji mailowej, elektronicznej, bezpośrednich spotkaniach, targach lub z serwisów dla których udzielili Państwo stosownej zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych jest VITPOL Romana Zając, z siedzibą w 62-030 Luboń, ul. Chemików 7, e-mail:biuro@witpol.pl

2. Podstawa prawna przetwarzania:

– jeśli jest Pani/Pan przedsiębiorcą – Kontrahentem Administratora Danych (tj. dostawcą lub odbiorcą towarów lub usług Administratora):
Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu realizacji współpracy handlowej – negocjowania oraz realizacji umów / zamówień / serwisów pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celu), a także w celach: marketingowych, tj. wysyłania informacji handlowych (w tym newslettery, biuletyny, materiały promocyjne i marketingowe) dotyczących usług, produktów Administratora Danych, zaproszeń na targi, spotkania, szkolenia oraz prezentacje produktów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych);

– jeśli jest Pani/Pan pracownikiem/współpracownikiem Kontrahenta Administratora:
Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu realizacji współpracy handlowej – negocjowania i wykonywania umów pomiędzy Pana pracodawca/zleceniodawcą a Administratorem Danych, a także w celach: marketingowych, tj. wysyłania informacji handlowych(w tym newslettery, biuletyny, materiały promocyjne i marketingowe) dotyczących usług i produktów Administratora Danych, zaproszeń na szkolenia, targi, spotkania i prezentacje produktów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych).

3. Okres przechowywania:

Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej (okres współpracy handlowej aż do jej formalnego zakończenia) wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów podatkowych).

4. Kategoria danych:

Przetwarzane dane należą do zwykłych danych osobowych (nie są to dane szczególnych kategorii).

5. Źródło danych:

Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, ze strony internetowej, serwisów internetowych, bezpośrednich spotkań, targów, lub od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje.

6. Odbiorcy:

Pani/Pana Dane Osobowe są przekazywane podmiotom powiązanym z Administratorem, a także usługodawcom, przy pomocy których Administrator realizuje swoje uzasadnione interesy.

7. Przekazanie do państwa trzeciego:

Administrator danych nie zamierza przekazać Pani/Pana Danych Osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (z wyjątkiem sytuacji koniecznych do realizacji ustalonych umów / zamówień / serwisu (np. bezpośrednie dostawy od Producenta do Pani/Pana lub bezpośrednie wsparcie serwisowe / techniczne Producenta w ramach świadczonych umów / serwisów).

8. Uprawnienia:

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do Danych osobowych w dowolnym momencie, w tym do:
a. niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych;
b. niezwłocznego usunięcia Danych osobowych;
c. ograniczenia przetwarzania, jeżeli:
i. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych osobowych,
ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych,
iii. Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
iv. wniosłem sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw mojego sprzeciwu
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
e. przenoszenia danych, w tym do:
i. otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi;
ii. żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w szczególności w państwie członkowskim Pani/Pan zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

 

Informacje o ciasteczkach

CZYM SĄ CIASTECZKA?

Ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika. Wysyłane są poprzez serwer WWW, np. po odwiedzeniu jakiejś strony. Najczęściej są wykorzystywane w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi witryny. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.

 

ZASTOSOWANIE CIASTECZEK

Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania drobnych danych użytkownika, co pozwala na automatyczne logowanie, zapamiętanie zawartości koszyka w sklepie internetowym czy też preferencji wyglądu, układu oraz języka witryny. Czasem są elementem liczników odwiedzin, sond oraz anonimowych statystyk, po to, by sprawdzić czy użytkownik z danego komputera został już zliczony przez licznik lub zagłosował w ankiecie.

 

BLOKOWANIE COOKIES

Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Google Chrome Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć w przycisk Ustawienia treści.

Mozilla Firefox Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Następnie wystarczy uaktywnić pole Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.

Internet Explorer Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom prywatności.

Opera Z menu przeglądarki: Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > sekcja Ciasteczka